Magazyn czasowego składowania a skład celny

Dzięki pozwoleniu na prowadzenie magazynu czasowego składowania wydanego przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, mamy możliwość prowadzenia dla naszych kontrahentów gospodarkę magazynową dla ładunków o statusie nieunijnym.

Ładunek wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (zawieszenie uiszczania należności celnych (cło, akcyza, VAT), brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż… itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej / dopuszczeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 147(1) UKC towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynie czasowego składowania,

Warunki i obowiązki w przypadku czasowego składowania towarów

1. Towary czasowo składowane są składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania zgodnie z art. 148 albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.

2. Nie naruszając art. 134 ust. 2 towary czasowo składowane mogą zostać poddane jedynie czynnościom mającym na celu zachowanie ich w stanie niezmienionym, bez zmiany ich wyglądu lub właściwości technicznych.

3. Posiadacz pozwolenia, o którym mowa w art. 148, lub osoba składująca towary w przypadkach, gdy towary są składowane w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, odpowiadają:

a) za zapewnienie, aby towary czasowo składowane nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

b) za wypełnienie obowiązków wynikających ze składowania towarów czasowo składowanych.

4. Jeżeli towary nie mogą być nadal czasowo składowane, organy celne podejmują niezwłocznie wszelkie niezbędne środki w celu uregulowania sytuacji towarów zgodnie z art. 197, 198 i 199.

Czasowe składowanie zawsze niesie za sobą konieczność złożenia zabezpieczenia. Przy magazynie jest to zabezpieczenie ryczałtowe, złożone razem z wnioskiem o otwarcie takiego magazynu, przy miejscu uznanym zabezpieczenie składa się każdorazowo.

Magazyn pełni funkcję przechowalni dla towarów pochodzących z krajów wciąż objętych cłami. Składowanie w nim sprowadzonych z zagranicy produktów oznacza, że cła i inne zobowiązania podatkowe będą musiały być zapłacone dopiero w momencie, w którym wyroby te będą wywożone i wprowadzane do obrotu. Do tego czasu nie mogą one jednak opuścić magazynu, który jest odpowiednio zabezpieczony i nadzorowany przez organy celne. Korzystanie ze składu pozwala na odroczenie płatności, a także na magazynowanie towarów, które następnie będą reeksportowane do innych krajów. Podstawowym zyskiem dla importera jest możliwość uiszczania opłat w miarę tego, jak zgromadzony towar jest ekspediowany ze składu celnego.

Magazyn czasowego składowania a skład celny – Często mylone pojęcia.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest to, że na magazynie czasowego składowania mogą być przechowywane ładunki maksymalnie 90 dni.

Kolejną jest fakt, że ładunki znajdujące się na jego terenie mogą być konfekcjonowane, etykietowane, a także badane przez różne instytucje nadzorujące wprowadzanie towarów do obrotu. Możliwe jest także wykonywanie procesów związanych z uszlachetnianiem produktów czy innymi czynnościami przygotowującymi je do późniejszej dystrybucji.

Outsourcing w magazynowaniu – Intratność, konieczność a może nowe możliwości

Moje lata pracy w logistyce kontraktowej pokazały, iż najczęstszym pytaniem jakie zadają kontrahenci jest to, czym są właściwie takie usługi, czy bardziej zasadnym nie byłoby przewiezienie bezpośrednio ładunku, a może czy nie najkorzystniejszym wyborem jest posiadanie własnego magazynu?

Poniżej przedstawię własny pogląd na istnienie magazynu jako koniecznego elementu w planowaniu dostaw do klientów. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł wyjaśni kwestuję powyżej zadawanych pytań.

Outsourcing w magazynowaniu.

Większość przedsiębiorców przekonana jest, że posiadanie własnego magazynu, wykonywania w nim usług magazynowania, przeładunku i kompletacji jest właściwe, wychodząc z założenia „że to co jest moje jest tańsze i można łatwiej nad tym zapanować”. Nic bardziej mylnego, ponieważ koszty zatrudnienia, utrzymania pracowników, biura i eksploatacji są nieporównywalnie większe, niż ceny usług świadczonych na zewnątrz. Nadzór nad prowadzeniem tego typu usług również zajmuje dużo czasu i uwagi.

Magazyn jako bufor bezpieczeństwa.

Wahające się kursy walut, rosnące wciąż ceny produktów, czy korzyści wynikające z zamówienia większej partii towaru są kolejnym elementem do kalkulacji. Należy zastanowić się, czy nie lepiej jest posiadać większą ilość towaru, który pozwoli utrzymać płynność w sprzedaży, pozwoli utrzymać niezmienność ceny w dłuższym okresie, a przy zakupie / produkcji zaoszczędzić pieniądze. Jest to niewątpliwie element przewagi i konkurencyjności na rynku.

Konsolidacja ładunków – magazyn jako system transportowy.

Jednym z najbardziej kosztowych elementów procesu transportowego jest sam transport i czas zaangażowania w nim człowieka. Wprost proporcjonalnie przekłada się na to konsolidacja ładunków.. Pojedyncze ładunki mogą zjeżdżać z różnych stron świata w jednym czasie, a odbiór może odbyć się przez jeden (skonsolidowany) przewoź, który pomieści te ładunki. Wykorzystując zbiorczy transport bezpośrednio wpływamy na koszty, bowiem wykorzystujemy samochody dopasowane do ładunku, krótsze odcinki tras i możliwość zarządzania czasem dostaw.

Magazyn w eksporcie i imporcie towarów.

Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn m.in. poprzez zawieszenie uiszczania należności celnych, cło, akcyza, VAT, brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż, towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej (dopuszczeniem do obrotu) i jest podyktowany do magazynu, który posiada uprawnienia do magazynowania tego rodzaju ładunków.

Jakie są korzyści z wdrożenia magazynu jako elementu procesu transportowego:

 1. Zawieszone należności celne.

Nie musimy z czasem przyjazdu ładunku opłacać należności celnych. Możemy swobodnie obracać tymi środkami do czasu potrzeby dopuszczenia go do obrotu. W przypadku dalszego eksportu, płatność należności jest zwolniona i przeniesiona na odbiorcę.

 1. Kolejny przewoźnik.

Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w kilku przypadkach:

 • przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,
 • zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.
 • możliwość dokonania odprawy celnej w eksporcie – mając miejsce uznane i magazyn czasowego składowania, można dokonać odprawy celnej na miejscu. Bez konieczności wyjazdu i oczekiwania w kolejce do Izby Celnej. Niewątpliwie przyśpiesza i usprawnia to cały proces. Dokumenty są zawczasu uzgodnione, a czas oczekiwania przewoźnika sprowadza się do minimum.
 1. Magazyn czasowego składowania – towar nieunijny.

Poza Unijni sprzedawcy mogą wstrzymać dostawę do odbiorcy finalnego nie ponosząc kosztów cła i podatku. Dzieje się tak często kiedy wymagana jest płatność za towar przed dostawą. Importer wie, że ładunek jest już na terenie Unii (może go sprawdzić) a eksporter czeka na uregulowanie należności.

Status towaru poza unijnego może towar uzyskać będąc na magazynie w eksporcie. Eksporter ma spełnione wszystkie warunki do odliczenia podatku a importer wie, że towar jest jego, kwestia tylko transportu poza Unię.

Planowanie transportu w oparciu o powyższe możliwości nabiera innego wymiaru. Solidne policzenie kosztów, jak również korzyści wynikających z zaoszczędzenia czasu i własnego zaangażowania, powinno dać Państwu odpowiedź czy warto korzystać z usługi magazynowania.

Sposób mojego działania to efekt wieloletniego doświadczenia i skrupulatnych obserwacji procesów zachodzących na rynku. Z miejsca, w którym znajduję się dziś widzę całą drogę, którą tu doszedłem i z czystym sumieniem mogę zaproponować odpowiedzialną współpracę. Stoi za mną nie tylko doświadczenie, ale również chęć doskonalenia się i oferowania ambitnych projektów, które moim Partnerom rozwiążą ich problemy a mi przyniosą zawodową satysfakcję.

Maciej Przeździecki

Win-Win w Logistyce Kontraktowej

Strategia win-win, czyli wygrana – wygrana pomaga osiągnąć obopólne korzyści dwóm stronom pewnego procesu i być użyteczna w różnych sferach życia.

Win-Win to strategia, która bierze pod uwagę interesy wszystkich stron wchodzących w określone relacje i znajduje rozwiązanie, w którym wszyscy odnoszą korzyści. Dzięki takiemu myśleniu nawet potencjalni konkurenci mogą zostać partnerami.

Podstawą filozofii win-win jest mentalność dostatku. Oznacza ona, że zasobów wystarczy dla wszystkich, zarówno TY jak i JA możemy zyskać. Taki sposób myślenia wywodzi się z poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Ewaluacja modeli zarządzania i ekonomii na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego. Logistyka Kontraktowa jako narzędzie outsourcingu bardzo mocno wpisuje się w schematy prawideł nimi rządzących.

Stereotypy „Mam zakład produkcyjny; firmę handlową; transportową…. więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Dobrze zorganizowana (uszyta na miarę) Logistyka Kontraktowa zdejmuje z naszych barków szereg działań / odpowiedzialności a w to miejsce zaoszczędza nam czas na zajęcie core business jaki się chce prowadzić.

W takim zestawieniu możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z kosztem utraconej korzyści. Oznacza to, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Reasumując.
Mając dobrze zorganizowaną Logistykę Kontraktową nie tracimy czasu na wiele rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z naszym core. Ten czas poświęcamy na umocnieniu się na rynku i jego rozwojem. Śmiało wówczas możemy powiedzieć, że jesteśmy „wygrani”.
Firma, która dobrze zorganizuje nam Logistykę Kontraktową jest „wygraną”.
Win-Win.. 😊

Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa

Koszt utraconej korzyści, to pojęcie wywodzące się z ekonomii. Oznacza ono, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Powyższe pojęcie wpisuje się bardzo mocno w egzystencję Logistyki Kontraktowej na rynku Polskim. Ewaluacja modeli zarządzania, ekonomii a wręcz życia codziennego szarego Kowalskiego na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego.
Stereotypy „Mam zakład produkcyjny, więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Życie zawodowe dało mi tego namacalne przykłady, dzięki pracy na uczelni mogłem tym samym zainteresować startujących w świat biznesy młodych ludzi. Keys-y jakie wspólnie rozwiązywaliśmy w sposób namacalny pokazywały że outsourcing usług jest warunkiem koniecznym do tego aby zostać dostrzeżonym na rynku i śmiało w nim konkurować.

Z tego miejsca chciałbym też podziękować moim studentom, że razem mogliśmy odkrywać i uczyć się otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze chętnie biorę udział w rozwiązaniach które mogą polepszyć sytuację czy rozwiązać bieżący problem. Praca na uczelni zakończyła się ale mój kontakt pozostaje otwarty.

Reasumując „Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa”.

– Specjalizując się w produkcji albo handlu, czy nie lepiej skupić się na tym do czego zostaliśmy powołani a otoczkę w postaci logistyki, transportu…. zostawić specjalistom, którzy zrobią to lepiej, taniej, szybciej ?.

Według zasady win-win.
Często spotykam się z jej wyznawcami i cieszy mnie fakt, że coraz częściej wypowiadane te słowa są ze zrozumieniem.

Czym jest logistyka kontraktowa?

Jest wiele skomplikowanych definicji tego modelu działania, jednak mówiąc najkrócej Logistyka Kontraktowa opiera się po prostu na zleceniu bieżącej obsługi logistycznej zewnętrznemu operatorowi.

W ramach usługi oferujemy szeroki wachlarz działań – od przyjęcia towaru, przez przeprowadzanie prac związanych z kompletacją, pakowaniem, do wysyłki produktów do pośrednika lub finalnego klienta.

Logistyka kontraktowa bywa wykorzystywana przez firmy produkcyjne, ale również przez sklepy (również z sektora e-commerce).

Czy warto korzystać z logistyki kontraktowej?

Trudno powiedzieć, czy logistyka kontraktowa to rozwiązanie idealne dla każdego biznesu, niesie jednak ze sobą szereg korzyści, które mogą przekonać przedsiębiorców do outsourcingu logistyki. W jaki sposób możemy na tym skorzystać?

Przede wszystkim w przypadku zlecenia działań logistycznych zewnętrznej firmie (takiej jak JMP Logistics) otrzymujemy kompleksową usługę. Dostajemy wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy dysponują własną powierzchnią magazynową, dostosowaną do potrzeb konkretnych produktów. Klient nie musi inwestować w utrzymywanie własnego magazynu oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby składowania oraz zarządzania towarami w magazynie. Odpowiednie zabezpieczenie, rozlokowanie na regałach, a także późniejsza kompletacja, wysyłka, a nawet obsługa zwrotów leżą bowiem po naszej stronie.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics posiada nie tylko miejsce, ale też wyszkolony zespół, działający sprawnie i szybko realizujący wszelkie zadania związane z obsługą produktów w magazynie. Nasi pracownicy są też wyposażeni w odpowiedni sprzęt, który znacząco usprawnia codzienną pracę, pomaga usuwać wąskie gardła i likwidować problematyczne przestoje. Dzięki temu wszystkie zlecenia są realizowane na czas, a ilość ewentualnych błędów jest zdecydowanie mniejsza.

Profesjonalne narzędzia oraz oprogramowanie komputerowe (WMS), wpływa na szybkość działania, a także umożliwia znaczącą optymalizację kosztów i czasu realizacji poszczególnych zleceń.

Współpraca z nami pozwala zatem na realne zmniejszenie kosztów magazynowania, infrastruktury oraz obsługi magazyny, przy równoczesnym skróceniu procesu kompletacji i wysyłki produktów do zamawiających.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics

Oprócz samego magazynowania w zakres usługi wchodzi wiele dodatkowych działań, związanych z obsługą towaru, zalicza się:

 • cross-docking (przeładunek),
 • kompletowanie zamówień,
 • konfekcjonowanie i co-packing,
 • projektowanie oraz planowanie łańcuchów dostaw,
 • transport i dystrybucję
 • obsługę zwrotów i reklamacji,
 • zarządzanie zapasami.

Firmy, które decydują się tego rodzaju działania, otrzymują kompleksową usługę, zdejmującą z nich wszelką odpowiedzialność za szeroko rozumiane działania logistyczne i magazynowe. Dzięki temu można skupić się na produkcji lub w przypadku sklepu na prowadzeniu działań marketingowych, prowadzących do zwiększenia sprzedaży, zamiast angażować zasoby i kapitał w budowanie od podstaw magazynu.

Profesjonalna logistyka to mocna podstawa do skutecznego prowadzenia nawet dużego biznesu. Outsourcing usługi sprawdza się jednak również w mniejszych podmiotach. Pozwala na znaczące obniżenie kosztów i czasu realizacji zamówień oraz kompleksową obsługę klientów.

Sprawny magazyn jest wizytówką firmy, co wpływa na jej pozytywny odbiór przez klientów. To z kolei pozwala na budowanie świadomości społecznej marki oraz zaufania wśród sympatyków, którzy z chęcią dokonują zakupów, wiedząc, że zawsze dotrą one na czas.

Logistyka kontraktowa stanowi zatem wygodne i sprawdzone rozwiązanie, w którym działamy, mamy rzetelną wiedzę, co zrobić, żeby usprawnić magazynowanie wszystkich naszych produktów. Dla wielu przedsiębiorców może być to zatem rozwiązanie wręcz idealne.

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie…”

Naszym Celem jest zbudowanie od podstaw logistyki kontraktowej.
Bacznie obserwujemy otoczenie po to aby w jeszcze doskonalszy sposób świadczyć nasze usługi.
Każde nasze przedsięwzięcie podyktowane jest tym, aby nasze usługi były ponadczasowe i wyprzedzały rozwiązania już przyjęte u innych.
Kolejna decyzja zapadła….
Nasza oferta już wkrótce zyska nowe usługi a nasi klienci przewagę konkurencyjną.

MIEJSCE UZNANE

Decyzją Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, otrzymaliśmy POZWOLENIE NA UZNANE_MIEJSCE DO PRZEDSTAWIANIA TOWARÓW ORGANOM CELNYM
Do ładunków o dalszym przeznaczeniu celnym będące w procesie transportu, nie przeznaczone do składowania. Procedury celne mogą być dokonane na środku transportu. W tym celu stworzyliśmy i udostępniliśmy miejsce uznane (wyznaczone przez organy celne).
Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przewoźnik czy Agencja Celna) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Miejsce uznane skutkuje brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Urzędu Celnego.
Udzielona naszym klientom infrastruktura (dostęp do kamer i strzeżone miejsce) może skutkować tym, że odprawy celne nie będą ograniczone czasem pracy Urzędu Celnego. Agencje Celne dzięki temu mogą swobodnie przeprowadzać procedury a czas jest zależny tylko od nich samych.
Powyższe działania bardzo korzystnie wpływają na czas samej odprawy celnej. Samochód nie musi spędzać długich godzin w kolejce na Urząd Celny. Dokonywane odprawy mogą być przeprowadzane bezosobowo co eliminuje konieczność oczekiwania po dokumenty.
Kolejny krok w realizacji celów w #Centrum_Logistycznym_JMP osiągnięty !
#LOGISTYKA_KONTRAKTOWA osiągnęła kolejny wymiar.

#MCS – #Magazyn_Czasowego_Składowania

Magazyn Czasowego Składowania – kolejny kamień milowy w dążeniu do Celu.
Na logistykę kontraktową składa się szereg elementów tworząc komplementarność usług.
Miło mi poinformować, że Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku wydała nam pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Jest to niewątpliwie jeden z kluczowych elementów, który pozwala nam w jeszcze doskonalszy sposób „uprawiać” logistykę kontraktową.
Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn m.in. poprzez zawieszenie uiszczania należności celnych, cło, akcyza, VAT, brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż, towar nie zawsze musi być zgłaszany do odprawy ostatecznej (dopuszczeniem do obrotu). MCS jest to elementem procesu który niesie ze sobą wiele szans w budowaniu przewagi konkurencyjnej naszych klientów.
Jakie są korzyści z wdrożenia magazynu jako elementu procesu transportowego:
1. Zawieszone należności celne.
Nie musimy z czasem przyjazdu ładunku opłacać należności celnych. Możemy swobodnie obracać tymi środkami do czasu potrzeby dopuszczenia towaru do obrotu. W przypadku dalszego eksportu, płatność należności jest zwolniona i przeniesiona na odbiorcę.
2. Kolejny przewoźnik.
Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w kilku przypadkach:
· przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go u nas i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,
· zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.
· możliwość dokonania odprawy celnej w eksporcie – mając miejsce uznane i magazyn czasowego składowania, można dokonać odprawy celnej na miejscu. Bez konieczności wyjazdu i oczekiwania w kolejce do Izby Celnej. Niewątpliwie przyśpiesza i usprawnia to cały proces. Dokumenty są zawczasu uzgodnione, a czas oczekiwania przewoźnika sprowadza się do minimum.
Planowanie transportu w oparciu o powyższe możliwości nabiera innego wymiaru. Solidne policzenie kosztów, jak również korzyści wynikających z zaoszczędzenia czasu i własnego zaangażowania, powinno dać Państwu odpowiedź czy warto korzystać z usługi magazynowania.
Sposób mojego działania to efekt wieloletniego doświadczenia i skrupulatnych obserwacji procesów zachodzących na rynku. Z miejsca, w którym znajduję się dziś widzę całą drogę, którą tu doszedłem i z czystym sumieniem mogę zaproponować odpowiedzialną współpracę. Stoi za mną nie tylko doświadczenie, ale również chęć doskonalenia się i oferowania ambitnych projektów, które moim Partnerom rozwiążą ich problemy a mi przyniosą zawodową satysfakcję.

#SANEPID

Z przyjemnością informujemy o wpisaniu naszego magazynu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przeszliśmy kontrolę i możemy magazynować wasze towary spożywcze w opakowaniach jednostkowych. 🥳

Przeszliśmy kontrolę i możemy magazynować wasze towary spożywcze w opakowaniach jednostkowych. 🥳
Podlegając pod kontrolę sanepidu, musimy utrzymywać standardy naszego magazynu oraz codziennie być gotowymi do kontroli. Możecie być spokojni o wasze ładunki – na pewno o nie zadbamy! 😉

#jmpmagazyn
#jmpcentrumlogistyczne
#logistykakontraktowa

#BREXIT

W związku z BREXIT od 01/01/2021 zaszły zmiany w zakresie ruchu transgranicznego z UK.
Co to oznacza dla eksporterów/importerów towarów?
Czy są powody do obaw?

Naszym zdaniem nie taki diabeł straszny 😉 Poniżej krótki opis oraz skrót do przewodnika opisującego cały proces. Zachęcamy do zapoznania się.

Przewoźnik z kraju członkowskiego UE chcący realizować przewóz z UK posiadać musi:
*licencję wspólnotową
*dowód ubezpieczenia pojazdu i naczepy
*świadectwo kwalifikacji zawodowej, prawo jazdy oraz dowód osobisty (od 01/10/2021 paszport ważny minimum 6 miesięcy)
*nr EORI
*musi rejestrować każdy przejazd w systemie GVMS

Zależnie od procedury celnej na jakiej podstawie towar będzie odprawiany, dokumenty wymagane dla przewożonego towaru:
*Prenotyfikacja – dowód zgłoszenia celnego w UE oraz w UK – numer MRZ lub EORI
*Wspólna procedura tranzytowa (CTC) – numer TAD lub LRN
*Procedura odprawy czasowej (ATA) – karnet ATA
*Procedura TIR – karnet TIR (procedura zwykła) lub deklaracja eksportowa EX (procedura uproszczona)

Dokładny przewodnik opisujący przewozy po wprowadzeniu BREXIT u znajduje się na stronie brytyjskiego rządu

JMP Logistics

#SposóbNaBrexit #jmpcentrumlogistyczne #jmpmagazyn #logistykakontraktowa