Rynek usług logistycznych w obliczu kryzysu z krajami WNP

Rynek Polski usług logistycznych w logistyce kontraktowej w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki wzrostowi wymiany handlowej, globalizacji działalności wielu przedsiębiorstw, rozwojowi e-commerce, a także korzystnemu położeniu geopolitycznemu Polski. Według danych GUS, w Polsce w logistyce pracuje prawie 3 miliony osób, a wartość polskiego rynku e-commerce wyniosła w 2021 roku 92 mld złotych.
Jednak rynek Polski usług logistycznych w logistyce kontraktowej napotyka również na wiele wyzwań i zagrożeń, zwłaszcza w obliczu kryzysu z krajami WNP, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, która obejmuje m.in. Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan i inne kraje byłego ZSRR. Kryzys ten ma swoje źródło w konflikcie na Ukrainie, który wybuchł w 2014 roku i trwa do dziś, a także w napiętych relacjach między Rosją a Zachodem, które nasiliły się po aneksji Krymu przez Rosję i wprowadzeniu sankcji gospodarczych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Kryzys ten wpływa negatywnie na sytuację gospodarczą i polityczną w regionie, a także na bezpieczeństwo i stabilność w Europie.

Kryzys z krajami WNP ma bezpośredni wpływ na rynek Polski usług logistycznych w logistyce kontraktowej, ponieważ:

– Zmniejsza się popyt na usługi logistyczne związane z eksportem i importem towarów między Polską a krajami WNP, które są ważnymi partnerami handlowymi Polski. Według danych GUS, w 2020 roku wartość eksportu Polski do krajów WNP wyniosła 17,8 mld złotych, a wartość importu z tych krajów wyniosła 24,9 mld złotych. W porównaniu z 2013 rokiem, wartość eksportu spadła o 18,5%, a wartość importu spadła o 36,7%. Spadek obrotów handlowych oznacza mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe, magazynowe, celne i inne, które świadczą firmy logistyczne.

– Zwiększa się ryzyko utrudnień i zakłóceń w realizacji usług logistycznych związanych z przepływem towarów przez terytorium krajów WNP, które są często tranzytowe dla Polski i innych krajów UE. Ryzyko to wynika z niestabilnej sytuacji politycznej i wojskowej w regionie, która może prowadzić do zamknięcia granic, wprowadzenia ograniczeń, opóźnień, kontroli, podwyżek cen i innych problemów. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza transportu drogowego i kolejowego, który stanowi większość przewozów między Polską a krajami WNP. Ryzyko to wymaga od firm logistycznych większej elastyczności, planowania, monitorowania i zarządzania łańcuchem dostaw, a także zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami i roszczeniami.

– Zmienia się struktura i kierunki przepływu towarów między Polską a krajami WNP, co wymaga od firm logistycznych dostosowania się do nowych potrzeb i oczekiwań klientów. Zmiana ta wynika z faktu, że kryzys z krajami WNP wpływa na zmianę popytu i podaży na rynkach, co skutkuje zmianą asortymentu i wartości towarów wymienianych między Polską a krajami WNP. Na przykład, w 2020 roku największą wartość eksportu Polski do krajów WNP miały maszyny i urządzenia (4,7 mld złotych), a największą wartość importu z tych krajów miały surowce mineralne (9,8 mld złotych). W porównaniu z 2013 rokiem, wartość eksportu maszyn i urządzeń spadła o 25,5%, a wartość importu surowców mineralnych spadła o 51,4%. Zmiana ta oznacza, że firmy logistyczne muszą być przygotowane na obsługę różnych rodzajów towarów, o różnym stopniu skomplikowania, wymagających różnych warunków transportu, magazynowania i obsługi.

Podsumowanie
Rynek Polski usług logistycznych w logistyce kontraktowej jest rynkiem rozwijającym się i perspektywicznym, ale jednocześnie narażonym na wiele wyzwań i zagrożeń, zwłaszcza w obliczu kryzysu z krajami WNP. Kryzys ten wpływa na zmniejszenie popytu na usługi logistyczne, zwiększenie ryzyka utrudnień i zakłóceń w realizacji usług logistycznych, a także na zmianę struktury i kierunków przepływu towarów między Polską a krajami WNP. Firmy logistyczne muszą więc być elastyczne, innowacyjne i dostosowywać się do zmieniających się warunków i potrzeb rynku, a także zabezpieczać się przed ewentualnymi stratami i roszczeniami. Tylko w ten sposób mogą utrzymać i zwiększyć swoją konkurencyjność i rentowność na rynku Polski usług logistycznych w logistyce kontraktowej.

Outsourcing w logistyce kontraktowej jako korzyść dla przedsiębiorstw

Outsourcing w logistyce kontraktowej polega na powierzeniu procesów logistycznych firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Jest to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które chcą skupić się na swojej działalności podstawowej, zoptymalizować koszty i poprawić jakość usług. W tym artykule przedstawimy główne zalety outsourcingu w logistyce kontraktowej oraz podpowiemy, jak wybrać odpowiedniego partnera logistycznego.

Zalety outsourcingu w logistyce kontraktowej

Outsourcing w logistyce kontraktowej może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa. Oto niektóre z jego zalet:

Redukcja kosztów stałych. Outsourcing pozwala na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem własnej infrastruktury logistycznej, takiej jak magazyny, pojazdy, sprzęt czy personel. Zamiast ponosić te koszty bez względu na poziom produkcji i sprzedaży, przedsiębiorstwo płaci tylko za usługi, z których faktycznie korzysta. Ponadto, firma zewnętrzna może zapewnić lepsze warunki cenowe i negocjacyjne dzięki swojej skali i doświadczeniu.

Większa elastyczność i skalowalność. Outsourcing umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian na rynku i wahań popytu. Firma zewnętrzna może zapewnić odpowiednią ilość i rodzaj zasobów logistycznych w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, zarówno w okresach wzrostu, jak i spadku aktywności. Outsourcing ułatwia również ekspansję na nowe rynki i obszary geograficzne, ponieważ firma zewnętrzna może dysponować lokalną wiedzą i siecią kontaktów.

Poprawa jakości i efektywności. Outsourcing pozwala na skorzystanie z wiedzy i kompetencji firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w logistyce i posiada odpowiednie certyfikaty i standardy jakości. Firma zewnętrzna może zapewnić lepszą obsługę klienta, terminowość i niezawodność dostaw, a także monitorowanie i kontrolę procesów logistycznych. Outsourcing może również przyczynić się do redukcji błędów, strat i reklamacji, a także do zwiększenia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Zwolnienie zasobów i skupienie na działalności podstawowej. Outsourcing pozwala na odciążenie przedsiębiorstwa z zadań logistycznych, które nie są jego głównym obszarem działania. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swojej strategii, rozwoju produktów, marketingu i sprzedaży, a także na innowacjach i poprawie wartości dodanej. Outsourcing może również zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników, którzy mogą realizować bardziej interesujące i satysfakcjonujące zadania.

Jak wybrać partnera logistycznego?

Outsourcing w logistyce kontraktowej wymaga zaufania i współpracy między przedsiębiorstwem a firmą zewnętrzną. Dlatego ważne jest, aby dokonać odpowiedniego wyboru partnera logistycznego, który będzie spełniał oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstwa. Oto niektóre kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze partnera logistycznego:

– Zakres i jakość usług. Partner logistyczny powinien oferować kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania, które będą odpowiadać specyfice i wymaganiom przedsiębiorstwa. Partner logistyczny powinien również zapewniać wysoką jakość usług, która będzie mierzona i oceniana na podstawie ustalonych wskaźników i standardów.

– Doświadczenie i referencje. Partner logistyczny powinien posiadać bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie logistyki, a także udokumentowane sukcesy i referencje od innych klientów. Partner logistyczny powinien również być specjalistą w branży lub segmencie rynku, w którym działa przedsiębiorstwo, a także znać lokalne uwarunkowania i przepisy.

– Zasoby i infrastruktura. Partner logistyczny powinien dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi, które będą gwarantować sprawne i niezawodne świadczenie usług. Partner logistyczny powinien również posiadać nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę logistyczną, taką jak magazyny, pojazdy, sprzęt czy systemy informatyczne.

– Komunikacja i współpraca. Partner logistyczny powinien być łatwo dostępny i komunikatywny, a także otwarty na sugestie i propozycje ze strony przedsiębiorstwa. Partner logistyczny powinien również być elastyczny i gotowy do dostosowania się do zmian i sytuacji kryzysowych. Partner logistyczny powinien również budować długoterminowe i partnerskie relacje z przedsiębiorstwem, oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Podsumowanie

Outsourcing w logistyce kontraktowej to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które chcą skupić się na swojej działalności podstawowej, zoptymalizować koszty i poprawić jakość usług. Outsourcing pozwala na redukcję kosztów stałych, zwiększenie elastyczności i skalowalności, poprawę jakości i efektywności, a także zwolnienie zasobów i skupienie na działalności podstawowej. Aby skorzystać z tych zalet, należy jednak dokonać odpowiedniego wyboru partnera logistycznego, który będzie spełniał oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstwa. Wybór partnera logistycznego powinien być oparty na kryteriach takich jak zakres i jakość usług, doświadczenie i referencje, zasoby i infrastruktura, komunikacja i współpraca.

 

MCS w JMP

Magazyn czasowego składowania (MCS) to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, który umożliwia przechowywanie towarów pochodzących z krajów trzecich lub przeznaczonych do nich, bez konieczności natychmiastowego uregulowania zobowiązań celnych i podatkowych. Jest to korzystne rozwiązanie dla importerów i eksporterów, którzy chcą odsunąć w czasie odprawę celną, uzupełnić niezbędną dokumentację lub skorzystać z preferencyjnych stawek celnych.
Jednym z podmiotów oferujących usługę MCS jest JMP Logistics, firma działająca w branży maszyn budowlanych i wózków widłowych od 1997 roku. W 2021 roku, dzięki dotacji z Funduszy Europejskich, JMP Logistics utworzyło Centrum Logistyczne, które specjalizuje się w obszarze logistyki kontraktowej. W ramach tej działalności, JMP Logistics dysponuje magazynem czasowego składowania, który daje możliwości przeładunków i składowania ładunków, jako miejscu uznanym przez Urząd Celny.
Magazyn czasowego składowania JMP Logistics charakteryzuje się wysokim standardem bezpieczeństwa i kontroli. Miejsce jest wyraźnie wydzielone i odgrodzone, z możliwością założenia zamknięć celnych. Okres przechowywania na MCS nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie, towar może być poddany czynnościom konserwacyjnym, naprawczym lub zmianom stanu ilościowego, pod warunkiem, że nie zmieni się jego kod taryfowy.
Korzystanie z MCS JMP Logistics wiąże się z wieloma korzyściami dla klientów. Po pierwsze, pozwala na optymalizację kosztów i płynność finansową, ponieważ opłaty celne i podatkowe są naliczane dopiero po wydaniu towaru z magazynu. Po drugie, umożliwia elastyczne zarządzanie zapasami i dostawami, ponieważ towar może być przechowywany do momentu znalezienia odbiorcy lub dostarczenia do miejsca docelowego. Po trzecie, zapewnia dostęp do profesjonalnej obsługi logistycznej i celnej, ponieważ JMP Logistics współpracuje z renomowanymi agencjami celnymi i oferuje pełen zakres usług związanych z przeładunkami, magazynowaniem, transportem i serwisem.

Magazyn Konsolidacyjny w Logistyce Kontraktowej

Magazyn konsolidacyjny to obiekt, w którym łączy się towary dostarczone od różnych dostawców lub klientów w większe ładunki, przeznaczone do wspólnego transportu. Jest to sposób na usprawnienie łańcucha dostaw i redukcję kosztów przewozu. Magazyny konsolidacyjne są szczególnie popularne w sektorze e-commerce i logistyce 3PL.
Proces konsolidacji w magazynie składa się z następujących etapów:
– Przyjęcie i sortowanie produktów. Towary są sprawdzane pod względem jakości i ilości, a następnie sortowane według kryteriów takich jak rodzaj, rozmiar, waga czy kierunek wysyłki.
– Przechowywanie zapasów. Towary są rozmieszczane w magazynie w sposób optymalny dla ich późniejszego grupowania i wysyłki. Można stosować różne systemy składowania, takie jak regały, stojaki, kontenery czy palety.
– Czynności pomocnicze. Towary są przygotowywane do wysyłki poprzez ważenie, pakowanie, etykietowanie, umieszczanie na paletach czy foliowanie. W zależności od potrzeb, można również dokonywać modyfikacji produktów, takich jak montaż, demontaż, naprawa czy personalizacja.
– Grupowanie do wysyłki. Towary są łączone w jednostki ładunkowe zawierające określoną liczbę zamówień lub produktów. Można stosować różne metody grupowania, takie jak konsolidacja pozioma, pionowa, wielopoziomowa czy wielokierunkowa. Grupowanie jest wspomagane przez odpowiednie oprogramowanie magazynowe, które zapewnia efektywną alokację przestrzeni i zasobów.
– Wysyłka. Towary są załadowywane na pojazdy transportowe i wysyłane do odbiorców. Wysyłka jest monitorowana i dokumentowana przez system śledzenia przesyłek.
Magazyn konsolidacyjny ma wiele zalet dla przedsiębiorstw i klientów, takich jak:
– Redukcja kosztów transportu. Wysyłka wielu towarów jednym środkiem transportu pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i zmniejszenie zużycia paliwa. Ponadto, konsolidacja pozwala na negocjowanie lepszych stawek z przewoźnikami i korzystanie z tańszych form transportu, takich jak kolej czy droga wodna.
– Zwiększenie efektywności i elastyczności łańcucha dostaw. Magazyn konsolidacyjny umożliwia szybsze i łatwiejsze dostosowanie się do zmian w popycie i podaży. Ponadto, konsolidacja pozwala na lepsze zarządzanie zapasami i ograniczenie ryzyka braku towarów lub nadmiaru magazynowania.
– Poprawa jakości obsługi klienta. Magazyn konsolidacyjny zapewnia krótsze i bardziej regularne terminy dostaw, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów. Ponadto, konsolidacja pozwala na oferowanie większej różnorodności produktów i usług, takich jak personalizacja, montaż czy naprawa.
Magazyn konsolidacyjny to nowoczesne i efektywne rozwiązanie w logistyce kontraktowej, które pozwala na osiągnięcie konkurencyjnej przewagi na rynku. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, należy zadbać o odpowiednie zaplanowanie, organizację i zarządzanie procesem konsolidacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi.

Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa

Koszt utraconej korzyści, to pojęcie wywodzące się z ekonomii. Oznacza ono, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Powyższe pojęcie wpisuje się bardzo mocno w egzystencję Logistyki Kontraktowej na rynku Polskim. Ewaluacja modeli zarządzania, ekonomii a wręcz życia codziennego szarego Kowalskiego na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego.
Stereotypy „Mam zakład produkcyjny, więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Życie zawodowe dało mi tego namacalne przykłady, dzięki pracy na uczelni mogłem tym samym zainteresować startujących w świat biznesy młodych ludzi. Keys-y jakie wspólnie rozwiązywaliśmy w sposób namacalny pokazywały że outsourcing usług jest warunkiem koniecznym do tego aby zostać dostrzeżonym na rynku i śmiało w nim konkurować.

Z tego miejsca chciałbym też podziękować moim studentom, że razem mogliśmy odkrywać i uczyć się otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze chętnie biorę udział w rozwiązaniach które mogą polepszyć sytuację czy rozwiązać bieżący problem. Praca na uczelni zakończyła się ale mój kontakt pozostaje otwarty.

Reasumując „Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa”.

– Specjalizując się w produkcji albo handlu, czy nie lepiej skupić się na tym do czego zostaliśmy powołani a otoczkę w postaci logistyki, transportu…. zostawić specjalistom, którzy zrobią to lepiej, taniej, szybciej ?.

Według zasady win-win.
Często spotykam się z jej wyznawcami i cieszy mnie fakt, że coraz częściej wypowiadane te słowa są ze zrozumieniem.

Czym jest logistyka kontraktowa?

Jest wiele skomplikowanych definicji tego modelu działania, jednak mówiąc najkrócej Logistyka Kontraktowa opiera się po prostu na zleceniu bieżącej obsługi logistycznej zewnętrznemu operatorowi.

W ramach usługi oferujemy szeroki wachlarz działań – od przyjęcia towaru, przez przeprowadzanie prac związanych z kompletacją, pakowaniem, do wysyłki produktów do pośrednika lub finalnego klienta.

Logistyka kontraktowa bywa wykorzystywana przez firmy produkcyjne, ale również przez sklepy (również z sektora e-commerce).

Czy warto korzystać z logistyki kontraktowej?

Trudno powiedzieć, czy logistyka kontraktowa to rozwiązanie idealne dla każdego biznesu, niesie jednak ze sobą szereg korzyści, które mogą przekonać przedsiębiorców do outsourcingu logistyki. W jaki sposób możemy na tym skorzystać?

Przede wszystkim w przypadku zlecenia działań logistycznych zewnętrznej firmie (takiej jak JMP Logistics) otrzymujemy kompleksową usługę. Dostajemy wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy dysponują własną powierzchnią magazynową, dostosowaną do potrzeb konkretnych produktów. Klient nie musi inwestować w utrzymywanie własnego magazynu oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby składowania oraz zarządzania towarami w magazynie. Odpowiednie zabezpieczenie, rozlokowanie na regałach, a także późniejsza kompletacja, wysyłka, a nawet obsługa zwrotów leżą bowiem po naszej stronie.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics posiada nie tylko miejsce, ale też wyszkolony zespół, działający sprawnie i szybko realizujący wszelkie zadania związane z obsługą produktów w magazynie. Nasi pracownicy są też wyposażeni w odpowiedni sprzęt, który znacząco usprawnia codzienną pracę, pomaga usuwać wąskie gardła i likwidować problematyczne przestoje. Dzięki temu wszystkie zlecenia są realizowane na czas, a ilość ewentualnych błędów jest zdecydowanie mniejsza.

Profesjonalne narzędzia oraz oprogramowanie komputerowe (WMS), wpływa na szybkość działania, a także umożliwia znaczącą optymalizację kosztów i czasu realizacji poszczególnych zleceń.

Współpraca z nami pozwala zatem na realne zmniejszenie kosztów magazynowania, infrastruktury oraz obsługi magazyny, przy równoczesnym skróceniu procesu kompletacji i wysyłki produktów do zamawiających.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics

Oprócz samego magazynowania w zakres usługi wchodzi wiele dodatkowych działań, związanych z obsługą towaru, zalicza się:

  • cross-docking (przeładunek),
  • kompletowanie zamówień,
  • konfekcjonowanie i co-packing,
  • projektowanie oraz planowanie łańcuchów dostaw,
  • transport i dystrybucję
  • obsługę zwrotów i reklamacji,
  • zarządzanie zapasami.

Firmy, które decydują się tego rodzaju działania, otrzymują kompleksową usługę, zdejmującą z nich wszelką odpowiedzialność za szeroko rozumiane działania logistyczne i magazynowe. Dzięki temu można skupić się na produkcji lub w przypadku sklepu na prowadzeniu działań marketingowych, prowadzących do zwiększenia sprzedaży, zamiast angażować zasoby i kapitał w budowanie od podstaw magazynu.

Profesjonalna logistyka to mocna podstawa do skutecznego prowadzenia nawet dużego biznesu. Outsourcing usługi sprawdza się jednak również w mniejszych podmiotach. Pozwala na znaczące obniżenie kosztów i czasu realizacji zamówień oraz kompleksową obsługę klientów.

Sprawny magazyn jest wizytówką firmy, co wpływa na jej pozytywny odbiór przez klientów. To z kolei pozwala na budowanie świadomości społecznej marki oraz zaufania wśród sympatyków, którzy z chęcią dokonują zakupów, wiedząc, że zawsze dotrą one na czas.

Logistyka kontraktowa stanowi zatem wygodne i sprawdzone rozwiązanie, w którym działamy, mamy rzetelną wiedzę, co zrobić, żeby usprawnić magazynowanie wszystkich naszych produktów. Dla wielu przedsiębiorców może być to zatem rozwiązanie wręcz idealne.

Hotel dla ładunków

Magazynowanie ładunków dla naszych klientów jest najistotniejszym elementem budowania strategii naszej pracy.

Nasz nowoczesny magazyn przystosowany jest do przechowywania ładunków zarówno na paletach jak i o niestandardowych wymiarach.

Informatyczny system wspomagający zarządzanie powierzonymi ładunkami jest skonstruowany w taki sposób, że każdy z uczestników posiada wiedzę jaki jest stan jego ładunków na magazynie. Pozwala na swobodnie planowanie dystrybucji.

Przeładunki – forma optymalizacji procesu transportu.

Z analiz rynku możemy wywnioskować, że przedsiębiorstwa które mają na względzie optymalizację kosztów szukają różnego rodzaju rozwiązań. W transporcie usługa przeładunku może być podyktowania kilkoma przesłankami:

  • Konsolidacja przesyłek, jest to proces łączenia mniejszych paczek wysyłanych w podobnym kierunku w jedną większą, tak aby transport był bardziej ekonomiczny i efektywny. Odbywa się to zazwyczaj w magazynach przeładunkowych.

To ekonomiczne rozwiązanie pozwala przede wszystkim na zaoszczędzenie miejsca w magazynie oraz w pojeździe transportującym towar, a co za tym idzie, niesie ze sobą korzyści finansowe: więcej miejsca = więcej przesyłek, które można obsłużyć. Konsolidacja pozwala też na zdecydowanie szybszą obsługę logistyczną, niż mogłoby to mieć miejsce w przypadku pojedynczych drobnych pakunków. Zdecydowanie warto więc korzystać z tego sposobu spedycji towarów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się konsolidacją transportowanych przesyłek.

  • Kolejny przewoźnik.

Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w przypadkach:

– przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,

– zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.

Wiedza po co to robić jest niewątpliwie niezbędna do podjęcia decyzji – czy to nam się opłaci..?
Drugą kwestią jest czym i jak to robić…
W tym dopatruję przewagę naszej firmy JMP, nie tylko wiemy co ale dzięki szerokiej gamie transporterów możemy wykonać najbardziej skomplikowane operacje przeładunkowe.

Magazyn czasowego składowania

Nasz magazyn czasowego składowania daje nam możliwości przeładunków i składowania ładunków, jako miejscu uznanym przez Urząd Celny.

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań.
Model takiego działania wykorzystują często Agencje Celne do obsługi własnych klientów, lub do przyciągnięcia klientów kusząc ich tą ofertą.
Centrum Logistyczne JMP, nie jest Agencją Celną. Oferuje możliwość składowania ładunków pod nadzorem celnym dla Agencji Celnych i indywidualnych klientów.
Dzięki takiemu modelowi Agencje Celne mogą proponować swoim klientom tego rodzaju usługę powiększając wachlarz usług (bycie konkurencyjnym na rynku) nie inwestując w infrastrukturę, ludzi i sprzęt.

Miejsce uznane

Do ładunków o dalszym przeznaczeniu celnym będące w procesie transportu, nie przeznaczone do składowania. Procedury celne mogą być dokonane na środku transportu. W tym celu stworzyliśmy i udostępniliśmy miejsce uznane (wyznaczone przez organy celne).

Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przewoźnik czy Agencja Celna) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Urzędu Celnego.