Magazyn czasowego składowania a skład celny

Dzięki pozwoleniu na prowadzenie magazynu czasowego składowania wydanego przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, mamy możliwość prowadzenia dla naszych kontrahentów gospodarkę magazynową dla ładunków o statusie nieunijnym.

Ładunek wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (zawieszenie uiszczania należności celnych (cło, akcyza, VAT), brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż… itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej / dopuszczeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 147(1) UKC towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynie czasowego składowania,

Warunki i obowiązki w przypadku czasowego składowania towarów

1. Towary czasowo składowane są składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania zgodnie z art. 148 albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.

2. Nie naruszając art. 134 ust. 2 towary czasowo składowane mogą zostać poddane jedynie czynnościom mającym na celu zachowanie ich w stanie niezmienionym, bez zmiany ich wyglądu lub właściwości technicznych.

3. Posiadacz pozwolenia, o którym mowa w art. 148, lub osoba składująca towary w przypadkach, gdy towary są składowane w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, odpowiadają:

a) za zapewnienie, aby towary czasowo składowane nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

b) za wypełnienie obowiązków wynikających ze składowania towarów czasowo składowanych.

4. Jeżeli towary nie mogą być nadal czasowo składowane, organy celne podejmują niezwłocznie wszelkie niezbędne środki w celu uregulowania sytuacji towarów zgodnie z art. 197, 198 i 199.

Czasowe składowanie zawsze niesie za sobą konieczność złożenia zabezpieczenia. Przy magazynie jest to zabezpieczenie ryczałtowe, złożone razem z wnioskiem o otwarcie takiego magazynu, przy miejscu uznanym zabezpieczenie składa się każdorazowo.

Magazyn pełni funkcję przechowalni dla towarów pochodzących z krajów wciąż objętych cłami. Składowanie w nim sprowadzonych z zagranicy produktów oznacza, że cła i inne zobowiązania podatkowe będą musiały być zapłacone dopiero w momencie, w którym wyroby te będą wywożone i wprowadzane do obrotu. Do tego czasu nie mogą one jednak opuścić magazynu, który jest odpowiednio zabezpieczony i nadzorowany przez organy celne. Korzystanie ze składu pozwala na odroczenie płatności, a także na magazynowanie towarów, które następnie będą reeksportowane do innych krajów. Podstawowym zyskiem dla importera jest możliwość uiszczania opłat w miarę tego, jak zgromadzony towar jest ekspediowany ze składu celnego.

Magazyn czasowego składowania a skład celny – Często mylone pojęcia.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest to, że na magazynie czasowego składowania mogą być przechowywane ładunki maksymalnie 90 dni.

Kolejną jest fakt, że ładunki znajdujące się na jego terenie mogą być konfekcjonowane, etykietowane, a także badane przez różne instytucje nadzorujące wprowadzanie towarów do obrotu. Możliwe jest także wykonywanie procesów związanych z uszlachetnianiem produktów czy innymi czynnościami przygotowującymi je do późniejszej dystrybucji.

Outsourcing w magazynowaniu – Intratność, konieczność a może nowe możliwości

Moje lata pracy w logistyce kontraktowej pokazały, iż najczęstszym pytaniem jakie zadają kontrahenci jest to, czym są właściwie takie usługi, czy bardziej zasadnym nie byłoby przewiezienie bezpośrednio ładunku, a może czy nie najkorzystniejszym wyborem jest posiadanie własnego magazynu?

Poniżej przedstawię własny pogląd na istnienie magazynu jako koniecznego elementu w planowaniu dostaw do klientów. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł wyjaśni kwestuję powyżej zadawanych pytań.

Outsourcing w magazynowaniu.

Większość przedsiębiorców przekonana jest, że posiadanie własnego magazynu, wykonywania w nim usług magazynowania, przeładunku i kompletacji jest właściwe, wychodząc z założenia „że to co jest moje jest tańsze i można łatwiej nad tym zapanować”. Nic bardziej mylnego, ponieważ koszty zatrudnienia, utrzymania pracowników, biura i eksploatacji są nieporównywalnie większe, niż ceny usług świadczonych na zewnątrz. Nadzór nad prowadzeniem tego typu usług również zajmuje dużo czasu i uwagi.

Magazyn jako bufor bezpieczeństwa.

Wahające się kursy walut, rosnące wciąż ceny produktów, czy korzyści wynikające z zamówienia większej partii towaru są kolejnym elementem do kalkulacji. Należy zastanowić się, czy nie lepiej jest posiadać większą ilość towaru, który pozwoli utrzymać płynność w sprzedaży, pozwoli utrzymać niezmienność ceny w dłuższym okresie, a przy zakupie / produkcji zaoszczędzić pieniądze. Jest to niewątpliwie element przewagi i konkurencyjności na rynku.

Konsolidacja ładunków – magazyn jako system transportowy.

Jednym z najbardziej kosztowych elementów procesu transportowego jest sam transport i czas zaangażowania w nim człowieka. Wprost proporcjonalnie przekłada się na to konsolidacja ładunków.. Pojedyncze ładunki mogą zjeżdżać z różnych stron świata w jednym czasie, a odbiór może odbyć się przez jeden (skonsolidowany) przewoź, który pomieści te ładunki. Wykorzystując zbiorczy transport bezpośrednio wpływamy na koszty, bowiem wykorzystujemy samochody dopasowane do ładunku, krótsze odcinki tras i możliwość zarządzania czasem dostaw.

Magazyn w eksporcie i imporcie towarów.

Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn m.in. poprzez zawieszenie uiszczania należności celnych, cło, akcyza, VAT, brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż, towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej (dopuszczeniem do obrotu) i jest podyktowany do magazynu, który posiada uprawnienia do magazynowania tego rodzaju ładunków.

Jakie są korzyści z wdrożenia magazynu jako elementu procesu transportowego:

 1. Zawieszone należności celne.

Nie musimy z czasem przyjazdu ładunku opłacać należności celnych. Możemy swobodnie obracać tymi środkami do czasu potrzeby dopuszczenia go do obrotu. W przypadku dalszego eksportu, płatność należności jest zwolniona i przeniesiona na odbiorcę.

 1. Kolejny przewoźnik.

Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w kilku przypadkach:

 • przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,
 • zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.
 • możliwość dokonania odprawy celnej w eksporcie – mając miejsce uznane i magazyn czasowego składowania, można dokonać odprawy celnej na miejscu. Bez konieczności wyjazdu i oczekiwania w kolejce do Izby Celnej. Niewątpliwie przyśpiesza i usprawnia to cały proces. Dokumenty są zawczasu uzgodnione, a czas oczekiwania przewoźnika sprowadza się do minimum.
 1. Magazyn czasowego składowania – towar nieunijny.

Poza Unijni sprzedawcy mogą wstrzymać dostawę do odbiorcy finalnego nie ponosząc kosztów cła i podatku. Dzieje się tak często kiedy wymagana jest płatność za towar przed dostawą. Importer wie, że ładunek jest już na terenie Unii (może go sprawdzić) a eksporter czeka na uregulowanie należności.

Status towaru poza unijnego może towar uzyskać będąc na magazynie w eksporcie. Eksporter ma spełnione wszystkie warunki do odliczenia podatku a importer wie, że towar jest jego, kwestia tylko transportu poza Unię.

Planowanie transportu w oparciu o powyższe możliwości nabiera innego wymiaru. Solidne policzenie kosztów, jak również korzyści wynikających z zaoszczędzenia czasu i własnego zaangażowania, powinno dać Państwu odpowiedź czy warto korzystać z usługi magazynowania.

Sposób mojego działania to efekt wieloletniego doświadczenia i skrupulatnych obserwacji procesów zachodzących na rynku. Z miejsca, w którym znajduję się dziś widzę całą drogę, którą tu doszedłem i z czystym sumieniem mogę zaproponować odpowiedzialną współpracę. Stoi za mną nie tylko doświadczenie, ale również chęć doskonalenia się i oferowania ambitnych projektów, które moim Partnerom rozwiążą ich problemy a mi przyniosą zawodową satysfakcję.

Maciej Przeździecki

Win-Win w Logistyce Kontraktowej

Strategia win-win, czyli wygrana – wygrana pomaga osiągnąć obopólne korzyści dwóm stronom pewnego procesu i być użyteczna w różnych sferach życia.

Win-Win to strategia, która bierze pod uwagę interesy wszystkich stron wchodzących w określone relacje i znajduje rozwiązanie, w którym wszyscy odnoszą korzyści. Dzięki takiemu myśleniu nawet potencjalni konkurenci mogą zostać partnerami.

Podstawą filozofii win-win jest mentalność dostatku. Oznacza ona, że zasobów wystarczy dla wszystkich, zarówno TY jak i JA możemy zyskać. Taki sposób myślenia wywodzi się z poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Ewaluacja modeli zarządzania i ekonomii na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego. Logistyka Kontraktowa jako narzędzie outsourcingu bardzo mocno wpisuje się w schematy prawideł nimi rządzących.

Stereotypy „Mam zakład produkcyjny; firmę handlową; transportową…. więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Dobrze zorganizowana (uszyta na miarę) Logistyka Kontraktowa zdejmuje z naszych barków szereg działań / odpowiedzialności a w to miejsce zaoszczędza nam czas na zajęcie core business jaki się chce prowadzić.

W takim zestawieniu możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z kosztem utraconej korzyści. Oznacza to, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Reasumując.
Mając dobrze zorganizowaną Logistykę Kontraktową nie tracimy czasu na wiele rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z naszym core. Ten czas poświęcamy na umocnieniu się na rynku i jego rozwojem. Śmiało wówczas możemy powiedzieć, że jesteśmy „wygrani”.
Firma, która dobrze zorganizuje nam Logistykę Kontraktową jest „wygraną”.
Win-Win.. 😊

Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa

Koszt utraconej korzyści, to pojęcie wywodzące się z ekonomii. Oznacza ono, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Powyższe pojęcie wpisuje się bardzo mocno w egzystencję Logistyki Kontraktowej na rynku Polskim. Ewaluacja modeli zarządzania, ekonomii a wręcz życia codziennego szarego Kowalskiego na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego.
Stereotypy „Mam zakład produkcyjny, więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Życie zawodowe dało mi tego namacalne przykłady, dzięki pracy na uczelni mogłem tym samym zainteresować startujących w świat biznesy młodych ludzi. Keys-y jakie wspólnie rozwiązywaliśmy w sposób namacalny pokazywały że outsourcing usług jest warunkiem koniecznym do tego aby zostać dostrzeżonym na rynku i śmiało w nim konkurować.

Z tego miejsca chciałbym też podziękować moim studentom, że razem mogliśmy odkrywać i uczyć się otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze chętnie biorę udział w rozwiązaniach które mogą polepszyć sytuację czy rozwiązać bieżący problem. Praca na uczelni zakończyła się ale mój kontakt pozostaje otwarty.

Reasumując „Koszt utraconej korzyści a Logistyka Kontraktowa”.

– Specjalizując się w produkcji albo handlu, czy nie lepiej skupić się na tym do czego zostaliśmy powołani a otoczkę w postaci logistyki, transportu…. zostawić specjalistom, którzy zrobią to lepiej, taniej, szybciej ?.

Według zasady win-win.
Często spotykam się z jej wyznawcami i cieszy mnie fakt, że coraz częściej wypowiadane te słowa są ze zrozumieniem.

Czym jest logistyka kontraktowa?

Jest wiele skomplikowanych definicji tego modelu działania, jednak mówiąc najkrócej Logistyka Kontraktowa opiera się po prostu na zleceniu bieżącej obsługi logistycznej zewnętrznemu operatorowi.

W ramach usługi oferujemy szeroki wachlarz działań – od przyjęcia towaru, przez przeprowadzanie prac związanych z kompletacją, pakowaniem, do wysyłki produktów do pośrednika lub finalnego klienta.

Logistyka kontraktowa bywa wykorzystywana przez firmy produkcyjne, ale również przez sklepy (również z sektora e-commerce).

Czy warto korzystać z logistyki kontraktowej?

Trudno powiedzieć, czy logistyka kontraktowa to rozwiązanie idealne dla każdego biznesu, niesie jednak ze sobą szereg korzyści, które mogą przekonać przedsiębiorców do outsourcingu logistyki. W jaki sposób możemy na tym skorzystać?

Przede wszystkim w przypadku zlecenia działań logistycznych zewnętrznej firmie (takiej jak JMP Logistics) otrzymujemy kompleksową usługę. Dostajemy wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy dysponują własną powierzchnią magazynową, dostosowaną do potrzeb konkretnych produktów. Klient nie musi inwestować w utrzymywanie własnego magazynu oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby składowania oraz zarządzania towarami w magazynie. Odpowiednie zabezpieczenie, rozlokowanie na regałach, a także późniejsza kompletacja, wysyłka, a nawet obsługa zwrotów leżą bowiem po naszej stronie.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics posiada nie tylko miejsce, ale też wyszkolony zespół, działający sprawnie i szybko realizujący wszelkie zadania związane z obsługą produktów w magazynie. Nasi pracownicy są też wyposażeni w odpowiedni sprzęt, który znacząco usprawnia codzienną pracę, pomaga usuwać wąskie gardła i likwidować problematyczne przestoje. Dzięki temu wszystkie zlecenia są realizowane na czas, a ilość ewentualnych błędów jest zdecydowanie mniejsza.

Profesjonalne narzędzia oraz oprogramowanie komputerowe (WMS), wpływa na szybkość działania, a także umożliwia znaczącą optymalizację kosztów i czasu realizacji poszczególnych zleceń.

Współpraca z nami pozwala zatem na realne zmniejszenie kosztów magazynowania, infrastruktury oraz obsługi magazyny, przy równoczesnym skróceniu procesu kompletacji i wysyłki produktów do zamawiających.

Logistyka Kontraktowa – JMP Logistics

Oprócz samego magazynowania w zakres usługi wchodzi wiele dodatkowych działań, związanych z obsługą towaru, zalicza się:

 • cross-docking (przeładunek),
 • kompletowanie zamówień,
 • konfekcjonowanie i co-packing,
 • projektowanie oraz planowanie łańcuchów dostaw,
 • transport i dystrybucję
 • obsługę zwrotów i reklamacji,
 • zarządzanie zapasami.

Firmy, które decydują się tego rodzaju działania, otrzymują kompleksową usługę, zdejmującą z nich wszelką odpowiedzialność za szeroko rozumiane działania logistyczne i magazynowe. Dzięki temu można skupić się na produkcji lub w przypadku sklepu na prowadzeniu działań marketingowych, prowadzących do zwiększenia sprzedaży, zamiast angażować zasoby i kapitał w budowanie od podstaw magazynu.

Profesjonalna logistyka to mocna podstawa do skutecznego prowadzenia nawet dużego biznesu. Outsourcing usługi sprawdza się jednak również w mniejszych podmiotach. Pozwala na znaczące obniżenie kosztów i czasu realizacji zamówień oraz kompleksową obsługę klientów.

Sprawny magazyn jest wizytówką firmy, co wpływa na jej pozytywny odbiór przez klientów. To z kolei pozwala na budowanie świadomości społecznej marki oraz zaufania wśród sympatyków, którzy z chęcią dokonują zakupów, wiedząc, że zawsze dotrą one na czas.

Logistyka kontraktowa stanowi zatem wygodne i sprawdzone rozwiązanie, w którym działamy, mamy rzetelną wiedzę, co zrobić, żeby usprawnić magazynowanie wszystkich naszych produktów. Dla wielu przedsiębiorców może być to zatem rozwiązanie wręcz idealne.

10 podstawowych zasad dobrego magazynowania żywności.

Myślę, że każdy powinien znać zasady magazynowania żywności, a oto ich dekalog.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej jest podstawą, bez tego nie nie ma mowy o magazynowaniu produktów żywnościowych. Po uzyskaniu wpisu zaczynamy działać:
1. Sprawdzaj dostawę. Zawsze sprawdzaj jakość produktów i opakowań podczas dostawy towaru.
Środki transportu mogą wpłynąć na jakość środków spożywczych, dlatego też tak istotne jest, aby były utrzymywane w dobrym stanie technicznym i higienicznym, zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem i umożliwiającym zachowanie właściwej jakości zdrowotnej przewożonych produktów. Muszą posiadać powierzchnię ładunkową dostosowaną do rodzaju przewożonych środków spożywczych, a także konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości i porządku oraz dezynfekcję.
Osoba odbierająca produkt każdorazowo powinna sprawdzić stan przyjmowanego towaru oraz odmówić jego przyjęcia w przypadku, gdy towar nie spełnia odpowiednich standardów.
Przed przyjęciem środków spożywczych do sprzedaży lub magazynu magazynowania żywności, odbiorca powinien sprawdzić:
– warunki transportu, w tym czystość środka transportu i opakowań, czas transportu i inne warunki mające wpływ na jakość zdrowotną przewożonych środków spożywczych oraz sposób załadowania zapobiegający ich zanieczyszczeniu,
– dokumentację dotyczącą środków spożywczych, w tym pochodzenia i identyfikowalności, producenta, daty produkcji, ilości i numeru partii,
– opakowania zbiorcze i jednostkowe, w szczególności czy nie występują obce zapachy, uszkodzenia, zawilgocenie, bombaż opakowań, nieobecność szkodników itp.,
– oznakowanie środków spożywczych, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości, czytelność i trwałość oznakowania.
2. Chłodno i sucho. Przechowuj napoje, soki i wody w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Nie dopuszczaj do przegrzania lub przemrożenia, ani składowania produktów bezpośrednio przy źródłach ciepła ( np. grzejnikach).
Przechowywanie w magazynie magazynowania żywności w zbyt wysokich jak i zbyt niskich temperaturach może mieć wpływ na pogorszenie jakości produktów, powodując utratę dwutlenku węgla w produktach gazowanych w butelkach PET, zmianę smaku napojów, soków i wód, wytrącenie osadu lub spowodować uszkodzenie opakowań.
Zalecana temperatura składowania napojów, soków i wód wynosi 5-25oC. Jeżeli jednak specyfikacja wyrobu gotowego stanowi inaczej, zalecenia producenta są nadrzędnymi wytycznymi dotyczącymi składowania i przechowywania produktu. Należy zabezpieczyć produkt przed zamarznięciem. Produkt, który przemarzł, nie może być skierowany do sprzedaży.
Istotne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza, która zapobiegnie powstawaniu w magazynie nadmiernych temperatur, wilgotności i zapylenia oraz usunie zanieczyszczone powietrze i ewentualne zapachy pochodzące z niektórych wyrobów gotowych. Otwory wentylacyjne muszą być osłonięte siatkami lub innego rodzaju osłonami zabezpieczającymi przed insektami.
Magazyny należy wyposażyć w urządzenia do monitorowania i rejestracji temperatury i wilgotności powietrza. Zaleca się, by urządzenie monitorujące było umieszczone w okolicy przechowywania produktów najbardziej wrażliwych na te czynniki. Urządzenia monitorujące powinny być umieszczone w taki sposób, aby mogły monitorować warunki składowania produktów w zależności od wysokości składowania (w przypadku regałów wysokiego składowania, warunki panujące przy gruncie mogą się różnić od tych przy stropie). Urządzenia te powinny być regularnie kalibrowane, a odczyty udokumentowane.
Jeśli w magazynie magazynowania żywności odbywa się ładowanie akumulatorów do wózków widłowych, musi ono przebiegać z dala od miejsca składowania, w miejscu do tego wskazanym, spełniającym wszelkie wymagania BHP.
3. Unikaj promieni słonecznych. Przechowuj napoje, soki i wody w miejscach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
Produktu gotowego nie można przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Jeżeli w dachu lub w ścianach magazynu znajdują się okna bezpośrednio nad lub obok składowanych napojów, soków i wód, powinny być one zabezpieczone przed przepuszczaniem promieni słonecznych, np. poprzez zastosowanie folii z filtrem UV.
Działanie promieni słonecznych na środki spożywcze, w tym na napoje, soki i wody, może prowadzić do niekorzystnych zmian smaku, zapachu i wyglądu produktów.
4. Zachowaj odstęp, nie „na podłodze”. Nie składuj produktu bezpośrednio na podłodze. Zachowaj odstęp od ściany.
W magazynach zalecane jest zachowanie odstępu około 50 cm pomiędzy ścianami a rzędami palet lub regałami po to, by umożliwić utrzymanie czystości oraz kontrolowanie obecności gryzoni. Pas podłogi o szerokości około 50 cm przylegający do ścian np. pomalowany farbą epoksydową o wysokim połysku umożliwia łatwą kontrolę utrzymania czystości oraz skuteczności używanych środków owadobójczych.
W przypadku składowania na paletach, produkt musi być składowany na paletach czystych i niezniszczonych, najlepiej w sposób uporządkowany.
Dobrą praktyką jest rozmieszczanie produktów zgodnie z aktualnym planem magazynu przedstawiającym pola odkładcze z opisem przeznaczenia, drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, miejsca gromadzenia i składowania odpadów, miejsca postoju i ładowania wózków widłowych.
Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Składowane materiały nie mogą zastawiać i blokować dróg komunikacyjnych, dróg oraz wyjść ewakuacyjnych.
5. Artykuły spożywcze oddzielnie – unikaj sąsiedztwa intensywnych zapachów.
Napoje, soki i wody – głównie w opakowaniach PET – łatwo pochłaniają obce zapachy. Może to spowodować zmiany organoleptyczne.
Napoje, soki i wody należy bezwzględnie przechowywać oraz eksponować w sprzedaży z dala od produktów o intensywnym zapachu, w szczególności:
– środków chemicznych farb, pochodnych fenoli, rozpuszczalników organicznych, środków dezynfekujących, chemii gospodarczej i innych związków o silnym zapachu,
– karmy dla zwierząt,
– innych artykułów spożywczych, jeżeli te posiadają intensywny zapach, np.: ryby, czosnek.
Środki chemiczne oraz czynności wykonywane w celu utrzymywania czystości w magazynach powinny być stosowane w taki sposób, aby nie miały ujemnego wpływu na jakość przechowywanych produktów spożywczych. Niedopuszczalne jest np. stosowanie rozpuszczalników organicznych w obszarach magazynowych, gdyż kontakt wielu rozpuszczalników z butelkami PET, w których są napoje, soki i wody, powoduje wyraźną zmianę ich zapachu.
Środki chemiczne do utrzymywania czystości powinny być przechowywane wyłącznie w przeznaczonym do tego celu odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w opakowaniach znakowanych w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację tych substancji, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wydawanie i używanie takich substancji powinno być udokumentowane i odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej. W obiekcie magazynowania żywności należy wydzielić miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania w czystości pomieszczeń i urządzeń w ilości dostosowanej do rodzaju i funkcji pomieszczenia oraz zapasu środków do mycia i dezynfekcji posiadających odpowiednie atesty.
Należy zwrócić uwagę na środki grzybobójcze używane do konserwacji palet, ich intensywny zapach bardzo często przenika do napojów powodując utratę jakości i skażenie produktu.
W przypadku przepakowania produktów, zaleca się użycie przekładki pomiędzy paletą a pierwszą warstwą. Chroni to produkty przed bezpośrednim kontaktem z paletą oraz pomaga równomiernie rozłożyć ciężar ładunku.
Po to, by wyeliminować możliwość zanieczyszczenia napojów, soków i wód spalinami zaleca się, by nie używać spalinowych wózków widłowych z silnikiem Diesla, o ile nie są one wyposażone w filtr sadzowy.
6. Rotuj produkty. Stosuj zasadę FEFO „pierwsze traci ważność – pierwsze wychodzi”. Stawiaj produkty w miejscu składowania i na półce wg tej zasady.
Im krótszy czas magazynowania, tym mniejsza możliwość obniżenia jakości produktu pod wpływem czynników środowiskowych. Podstawą dobrych praktyk magazynowych jest przestrzeganie zasady FEFO (First Expire – First Out) – pierwsze traci ważność – pierwsze wychodzi – zgodnie z którą, produkt o najkrótszym terminie przydatności do spożycia, jest wydawany z magazynu zawsze w pierwszej kolejności. Zasada ta powinna być również zachowana na półce sklepowej, tzn. produkt najstarszy należy ustawiać z przodu półki.
W pomieszczeniu magazynu jak i w punkcie sprzedaży należy na bieżąco dokonywać kontroli warunków składowania środków spożywczych, ich jakości oraz rotacji towarów, tak by nie dopuścić do ich przeterminowania i psucia się.
7. Przestrzegaj terminów. Artykuły spożywcze usuwaj z miejsca sprzedaży, gdy tylko zostanie przekroczona ich „data minimalnej trwałości” lub „termin przydatności do spożycia”.
Środki spożywcze oznakowane są datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia. Żywność wprowadzona do obrotu, znakowana terminem przydatności do spożycia poprzedzonym wyrażeniem „należy spożyć do:” lub datą minimalnej trwałości poprzedzoną wyrażeniami „najlepiej spożyć przed…” lub „najlepiej spożyć przed końcem…”, może znajdować się w sprzedaży do końca dnia podanego po wyrażeniu słownym odnoszącym się do tej daty albo terminu; po tym dniu żywność nie może znajdować się w obrocie.
Środki spożywcze przeterminowane, należy usunąć z pomieszczenia sprzedaży; takie środki spożywcze nie mogą być wprowadzane do obrotu. Produkty te, do czasu usunięcia ich z miejsca sprzedaży, powinny być składowane w oznaczonym miejscu w sposób jednoznacznie świadczący o wycofaniu ich z obrotu. W razie wątpliwości, co do jakości przechowywanych środków spożywczych należy zgłosić je producentowi i wstrzymać ich sprzedaż do czasu uzyskania wyjaśnień ze strony producenta (np. wyników badań). Utylizacja produktów spożywczych wycofanych z miejsca sprzedaży powinna być wykonywana przez upoważnione do tego podmioty.
8. Składuj bezpiecznie. Nie przekraczaj bezpiecznej wysokości składowania.
W przypadku magazynowania żywności, artykułów w regałach, masa składowanego ładunku nie może przekraczać ich dopuszczalnego obciążenia; regały powinny mieć stabilną i wytrzymałą konstrukcję oraz być zabezpieczone przed przewróceniem się. Regały należy regularnie sprawdzać. W przypadku uszkodzeń elementu regału zaleca się jego wymianę przez właściwy podmiot, który zapewni bezpieczeństwo procesu. W przypadku uszkodzeń elementów nośnych regałów zaleca się przeprowadzenie kontroli konstrukcji przez wyspecjalizowaną jednostkę. Aby zapewnić bieżącą kontrolę stanu technicznego regałów, należy prowadzić rejestr uszkodzeń.
W budynkach magazynowania żywności nie dopuszcza się składowania palet jedna na drugiej z wyrobem gotowym w opakowaniach kartonowych i PET (wyroby niegazowane). Jednak jeśli specyfikacja wyrobu gotowego stanowi inaczej, zalecenia producenta są nadrzędnymi wytycznymi dotyczącymi składowania produktu.
Napoje, soki i wody składowane na paletach ustawionych jedna na drugiej powinny być zabezpieczone przed spadaniem z góry, aby wyeliminować zagrożenia dla przebywających w pobliżu osób. Dopuszcza się sztaplowanie wyłącznie palet stabilnych i nieuszkodzonych.
Dla napojów niegazowanych w butelkach PET, w przypadku ich składowania na paletach ustawianych jedna na drugiej, konieczne jest zastosowanie sztywnej przekładki typu płyta wiórowa.
Szczególnej uwagi wymaga przechowywanie produktów w puszkach, ze względu na możliwość wystąpienia tzw. korozji wtórnej. Korozja wtórna jest to najczęstszy powód destrukcji całych palet produktu gotowego, w skrajnych przypadkach całych stoków produktu. Powstaje ona na skutek przechowywania puszek na wilgotnej tacce lub na skutek przeciekania opakowań. Jeżeli korozja wtórna nie zostanie zidentyfikowana w odpowiednim czasie, może doprowadzić do rozprzestrzenienia się zjawiska na cały magazyn. Aby zminimalizować ryzyko korozji należy natychmiast po stwierdzeniu wycieku bezwzględnie usuwać z palet pełne tacki z cieknącymi i zamokniętymi puszkami. Puszki nieuszkodzone, pochodzące z mokrych tacek, nie nadają się do dystrybucji ze względu na ryzyko wystąpienia właśnie korozji wtórnej.
Szczególnej uwagi wymaga również przechowywanie i dystrybucja produktu w butelkach szklanych ze względu na możliwość wystąpienia tzw. stłuczek. W przypadku wystąpienia stłuczki, drobiny szkła mogą się przedostać na pozostałe butelki w zgrzewce lub skrzynce, i co za tym idzie, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla konsumenta. Aby zminimalizować to zagrożenie, produkt, w którym miała miejsce stłuczka, należy odseparować od produktu pełnowartościowego. Niedopuszczalne jest mycie i ponowne wykorzystanie produktu do sprzedaży ze względu na możliwość dostania się drobin szklanych pod kapsel. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przez zakurzeniem. Skrzynki z produktem w butelkach szklanych powinny być przechowywane w miejscach jak najmniej narażonych na kurz, przykładowo – produkty słabo rotujące powinny być przechowywane z dala od drzwi załadunkowych i ciągów komunikacyjnych. Niedopuszczalne jest mycie butelek szklanych przy użyciu strumienia wody, czy poprzez zanurzenie w wodzie. Dopuszcza się przetarcie butelek wilgotnym jednorazowym ręcznikiem.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postępowania z produktem niepełnowartościowym (np. zalanym, zakurzonym) należy skontaktować się z producentem.
9. Czystość i porządek. Zabezpiecz produkty przed kurzem i pyłem. Chroń przed gryzoniami i insektami.
Budynki i pomieszczenia, w których przechowuje się lub wprowadza do obrotu żywność, w tym napoje, soki i wody, powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i higienicznym. Wszystkie podmioty wprowadzające na rynek artykuły spożywcze powinny być objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Budynki i ich otoczenie powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się do wnętrza magazynu zanieczyszczeń tzn.:
– Powinny posiadać utwardzone drogi i parkingi. Powierzchnia dróg, placów i parkingów powinna być nachylona, tak by ułatwiać spływanie wody do systemu odwadniającego i zabezpieczać teren przed występowaniem stojącej wody.
– Wejścia i wjazdy do budynku magazynowania żywności, które są otwierane w czasie godzin pracy – takie jak rampy załadunkowe lub bramy dla ciężarówek – powinny być wyposażone w kurtyny powietrzne i/lub szybkozamykalne bramy.
Podłogi powinny być gładkie, wodoodporne, wykonane z materiałów niepochłaniających zapachy, zmywalnych, nienasiąkliwych, niegromadzących kurzu, nietoksycznych, twardych i nieścieralnych. Powinny być łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu w stanie suchym, nie dopuszcza się powierzchni z asfaltu ani pylących. Podłoga powinna mieć odpowiedni spadek oraz odpływy wykorzystywane podczas zmywania. Nie powinno być zagłębień, w których może gromadzić się woda zastoinowa po procesie sprzątania. Rekomendowane są zaokrąglone połączenia pomiędzy ścianami oraz pomiędzy ścianą a podłogą. Odpływy podłogowe powinny być właściwie zabezpieczone oraz czyszczone regularnie, zgodnie ze standardową procedurą sprzątania magazynu.
Ściany budynku magazynowania żywności powinny być zmywalne, niepochłaniające zapachów, nietoksyczne oraz pozbawione niezabezpieczonych otworów.
Sufit i zamocowane na górze elementy powinny być wykonane tak, by zapobiegać gromadzeniu się brudu oraz ograniczać kondensację pary i wzrost niepożądanych pleśni.
Oświetlenie – należy zapewnić odpowiednie światło naturalne lub sztuczne, aby umożliwić wykonywanie prac zgodnie z zasadami BHP. Lampy powinny być osłonięte, aby chronić wyroby przed odłamkami w razie awarii; używanie szklanych opraw oświetleniowych jest niedozwolone.
Elementy szklane powinny być odpowiednio zabezpieczone; w przypadku rozbicia szyby, ciała obce (stłuczka szklana) nie mogą stanowić zagrożenia dla składowanych wyrobów gotowych. Zaleca się regularną kontrolę elementów szklanych w obszarze składowania produktów spożywczych na podstawie np. rejestrów szkła.
Mycie, czyszczenie i dezynfekcja – czynności te powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem oraz odpowiednio rejestrowane. Należy używać środków chemicznych przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym. Program mycia powinien stanowić integralną część systemu HACCP. Aby zapewnić kontrolę nad stosowanymi środkami chemicznymi zaleca się prowadzenie rejestru środków chemicznych.
Ochrona przed szkodnikami – powinna być realizowana przez odpowiednio przeszkolonych pracowników posiadających potwierdzenie odbycia zewnętrznego szkolenia w zakresie Pest Control lub zewnętrzną specjalistyczną firmę.
Dla ograniczenia dostępu szkodników otoczenie budynków powinno być uporządkowane, bez obecności śmieci, stojącej wody, nieskoszonej trawy lub innych czynników sprzyjających obecności gryzoni. Ściany zewnętrzne budynku magazynowania żywności powinny być otoczone utwardzonym pasem (np. beton, asfalt, kostka) zabezpieczającym przed gnieżdżeniem się szkodników.
Wszystkie otwory prowadzące na zewnątrz powinny być uszczelnione (otwory wokół rur, przewodów, okien, drzwi). Otwieralne okna zewnętrzne powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi.
W pobliżu często otwieranych drzwi powinny znajdować się lampy owadobójcze. Zaleca się montaż kurtyn powietrznych lub szybkozamykających się drzwi; jeżeli uznano, że kurtyny powietrzne lub szybkozamykające się drzwi nie są konieczne, nie zaleca się również montażu lamp owadobójczych (lampy będą wabiły owady z zewnątrz). Drzwi skrzydłowe powinny otwierać się na zewnątrz oraz być zaopatrzone w samozamykacz.
Środki przeciw szkodnikom oraz stacje deratyzacyjne powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Należy wprowadzić program regularnego monitoringu aktywności gryzoni i insektów (kontrola pułapek i detektorów) oraz reagować na pojawiające się negatywne trendy zwiększania ich aktywności.
Higiena – właściciel obiektu powinien zapewnić odpowiednią ilość właściwie wyposażonych umywalek dla pracowników, tzn. umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do ich higienicznego suszenia (jednorazowe ręczniki lub suszarki); zaleca się, by środek do mycia rąk miał właściwości dezynfekujące. Dobrą praktyką jest umieszczenie łatwo widocznych obrazkowych instrukcji mycia i dezynfekcji rąk w takich miejscach, jak np. ściana nad umywalką. Toalety nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością. Zaleca się, by drzwi od toalet nie otwierały się bezpośrednio na część magazynową.
Konieczne jest częste mycie rąk – zawsze przed wstępem do obszaru, w którym znajdują się artykuły spożywcze oraz zawsze po skorzystaniu z toalety.
Personel – osoba mająca kontakt z żywnością powinna uzyskać – określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach – orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Żadna osoba cierpiąca na lub będąca nosicielem choroby, która może być przenoszona poprzez żywność, bądź też stwierdza się u niej np. zainfekowane rany, zakażenia skóry, owrzodzenia lub biegunkę, nie może uzyskać pozwolenia na pracę z żywnością ani na wejście do obszaru, w którym pracuje się z żywnością w jakimkolwiek charakterze, jeśli występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośredniego zanieczyszczenia. Każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie sektora spożywczego, która prawdopodobnie będzie miała kontakt z żywnością musi niezwłocznie zgłosić chorobę lub symptomy, a jeżeli to możliwe, również ich powody.
Personel zatrudniony w placówkach magazynowania żywności powinien przestrzegać higieny osobistej, nosić właściwą i czystą odzież. Pracownicy powinni zachowywać stale na stanowisku pracy czystość, porządek i ład, a po zakończeniu pracy danego dnia dokładnie umyć i uporządkować używany sprzęt, pomieszczenia, narzędzia i naczynia oraz usunąć wszelkie odpadki. Spożywanie posiłków jest dozwolone tylko w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym tak, by umożliwiać zjedzenie posiłku i umycie naczyń. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych strefach lub pomieszczeniach. W każdym czasie powinna być łatwo dostępna dla personelu odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy.
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny zapewnić, żeby:
– personel pracujący z żywnością był nadzorowany i/lub szkolony w sprawach higieny żywności odpowiednio do jego charakteru pracy,
– osoby odpowiedzialne za opracowywanie oraz stosowanie zasad HACCP przeszły odpowiednie szkolenie,
– pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia w zależności od kwalifikacji i charakteru pracy, w tym szkolenia z zakresu przepisów BHP.
Napoje, soki i wody przechowywane/eksponowane w lodówkach i innych urządzeniach np. typu vending – Wszelkie urządzenia, przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z żywnością muszą:
– być skutecznie czyszczone. Czyszczenie musi odbywać się z częstotliwością zapewniającą zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia. Należy przy tym określić minimalną częstotliwość procesu czyszczenia,
– być skonstruowane z takich materiałów i utrzymywane w tak dobrym porządku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia,
– być instalowane w taki sposób, aby pozwolić na odpowiednie czyszczenie sprzętu i otaczającego obszaru.
W przypadku, gdy niezbędne jest używanie chemicznych dodatków w celu zapobieżenia korozji sprzętu i kontenerów, muszą one być używane zgodnie z dobrą praktyką i zaleceniami producenta.
Miejsce instalacji lodówek oraz innych urządzeń do przechowywania i ekspozycji napojów, soków i wód powinno spełniać następujące warunki:
– higieniczne – zachowane są normy i standardy jakościowe (bez narażenia na promienie słoneczne, temperatura zbliżona do pokojowej, z dala od substancji takich jak: benzyna, detergenty, rozpuszczalniki itp., brak oznak obecności insektów lub gryzoni),
– bezpieczeństwa – zainstalowane urządzenie chłodnicze nie będzie stanowiło zagrożenia bezpieczeństwa lub nie ma warunków mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia,
– techniczne – właściwa wentylacja, zasilanie, dostęp itd.
10. Nie dopuść do wysyłki lub sprzedaży produktów niezgodnych.
W części magazynowej należy wyodrębnić i oznaczyć miejsce przechowywania produktów niezgodnych, czyli np. : w uszkodzonych opakowaniach lub budzących podejrzenie niewłaściwej jakości zdrowotnej, przeterminowanych oraz tzw. zwrotów i produktów reklamowanych. Obszar magazynowania produktów niezgodnych powinien być oznaczony w sposób widoczny i uniemożliwiający pomyłkowe pobranie produktów niepełnowartościowych do wysyłki czy sprzedaży oraz zaprojektowany i wykonany w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem produktów pełnowartościowych.
Należy wdrożyć procedurę postępowania z produktami niezgodnymi.

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie…”

Naszym Celem jest zbudowanie od podstaw logistyki kontraktowej.
Bacznie obserwujemy otoczenie po to aby w jeszcze doskonalszy sposób świadczyć nasze usługi.
Każde nasze przedsięwzięcie podyktowane jest tym, aby nasze usługi były ponadczasowe i wyprzedzały rozwiązania już przyjęte u innych.
Kolejna decyzja zapadła….
Nasza oferta już wkrótce zyska nowe usługi a nasi klienci przewagę konkurencyjną.

MIEJSCE UZNANE

Decyzją Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, otrzymaliśmy POZWOLENIE NA UZNANE_MIEJSCE DO PRZEDSTAWIANIA TOWARÓW ORGANOM CELNYM
Do ładunków o dalszym przeznaczeniu celnym będące w procesie transportu, nie przeznaczone do składowania. Procedury celne mogą być dokonane na środku transportu. W tym celu stworzyliśmy i udostępniliśmy miejsce uznane (wyznaczone przez organy celne).
Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przewoźnik czy Agencja Celna) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Miejsce uznane skutkuje brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Urzędu Celnego.
Udzielona naszym klientom infrastruktura (dostęp do kamer i strzeżone miejsce) może skutkować tym, że odprawy celne nie będą ograniczone czasem pracy Urzędu Celnego. Agencje Celne dzięki temu mogą swobodnie przeprowadzać procedury a czas jest zależny tylko od nich samych.
Powyższe działania bardzo korzystnie wpływają na czas samej odprawy celnej. Samochód nie musi spędzać długich godzin w kolejce na Urząd Celny. Dokonywane odprawy mogą być przeprowadzane bezosobowo co eliminuje konieczność oczekiwania po dokumenty.
Kolejny krok w realizacji celów w #Centrum_Logistycznym_JMP osiągnięty !
#LOGISTYKA_KONTRAKTOWA osiągnęła kolejny wymiar.

#MCS – #Magazyn_Czasowego_Składowania

Magazyn Czasowego Składowania – kolejny kamień milowy w dążeniu do Celu.
Na logistykę kontraktową składa się szereg elementów tworząc komplementarność usług.
Miło mi poinformować, że Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku wydała nam pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Jest to niewątpliwie jeden z kluczowych elementów, który pozwala nam w jeszcze doskonalszy sposób „uprawiać” logistykę kontraktową.
Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn m.in. poprzez zawieszenie uiszczania należności celnych, cło, akcyza, VAT, brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż, towar nie zawsze musi być zgłaszany do odprawy ostatecznej (dopuszczeniem do obrotu). MCS jest to elementem procesu który niesie ze sobą wiele szans w budowaniu przewagi konkurencyjnej naszych klientów.
Jakie są korzyści z wdrożenia magazynu jako elementu procesu transportowego:
1. Zawieszone należności celne.
Nie musimy z czasem przyjazdu ładunku opłacać należności celnych. Możemy swobodnie obracać tymi środkami do czasu potrzeby dopuszczenia towaru do obrotu. W przypadku dalszego eksportu, płatność należności jest zwolniona i przeniesiona na odbiorcę.
2. Kolejny przewoźnik.
Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w kilku przypadkach:
· przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go u nas i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,
· zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.
· możliwość dokonania odprawy celnej w eksporcie – mając miejsce uznane i magazyn czasowego składowania, można dokonać odprawy celnej na miejscu. Bez konieczności wyjazdu i oczekiwania w kolejce do Izby Celnej. Niewątpliwie przyśpiesza i usprawnia to cały proces. Dokumenty są zawczasu uzgodnione, a czas oczekiwania przewoźnika sprowadza się do minimum.
Planowanie transportu w oparciu o powyższe możliwości nabiera innego wymiaru. Solidne policzenie kosztów, jak również korzyści wynikających z zaoszczędzenia czasu i własnego zaangażowania, powinno dać Państwu odpowiedź czy warto korzystać z usługi magazynowania.
Sposób mojego działania to efekt wieloletniego doświadczenia i skrupulatnych obserwacji procesów zachodzących na rynku. Z miejsca, w którym znajduję się dziś widzę całą drogę, którą tu doszedłem i z czystym sumieniem mogę zaproponować odpowiedzialną współpracę. Stoi za mną nie tylko doświadczenie, ale również chęć doskonalenia się i oferowania ambitnych projektów, które moim Partnerom rozwiążą ich problemy a mi przyniosą zawodową satysfakcję.

#SANEPID

Z przyjemnością informujemy o wpisaniu naszego magazynu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przeszliśmy kontrolę i możemy magazynować wasze towary spożywcze w opakowaniach jednostkowych. 🥳

Przeszliśmy kontrolę i możemy magazynować wasze towary spożywcze w opakowaniach jednostkowych. 🥳
Podlegając pod kontrolę sanepidu, musimy utrzymywać standardy naszego magazynu oraz codziennie być gotowymi do kontroli. Możecie być spokojni o wasze ładunki – na pewno o nie zadbamy! 😉

#jmpmagazyn
#jmpcentrumlogistyczne
#logistykakontraktowa