Magazyn czasowego składowania a skład celny

Dzięki pozwoleniu na prowadzenie magazynu czasowego składowania wydanego przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, mamy możliwość prowadzenia dla naszych kontrahentów gospodarkę magazynową dla ładunków o statusie nieunijnym.

Ładunek wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (zawieszenie uiszczania należności celnych (cło, akcyza, VAT), brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż… itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej / dopuszczeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 147(1) UKC towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynie czasowego składowania,

Warunki i obowiązki w przypadku czasowego składowania towarów

1. Towary czasowo składowane są składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania zgodnie z art. 148 albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne.

2. Nie naruszając art. 134 ust. 2 towary czasowo składowane mogą zostać poddane jedynie czynnościom mającym na celu zachowanie ich w stanie niezmienionym, bez zmiany ich wyglądu lub właściwości technicznych.

3. Posiadacz pozwolenia, o którym mowa w art. 148, lub osoba składująca towary w przypadkach, gdy towary są składowane w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, odpowiadają:

a) za zapewnienie, aby towary czasowo składowane nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

b) za wypełnienie obowiązków wynikających ze składowania towarów czasowo składowanych.

4. Jeżeli towary nie mogą być nadal czasowo składowane, organy celne podejmują niezwłocznie wszelkie niezbędne środki w celu uregulowania sytuacji towarów zgodnie z art. 197, 198 i 199.

Czasowe składowanie zawsze niesie za sobą konieczność złożenia zabezpieczenia. Przy magazynie jest to zabezpieczenie ryczałtowe, złożone razem z wnioskiem o otwarcie takiego magazynu, przy miejscu uznanym zabezpieczenie składa się każdorazowo.

Magazyn pełni funkcję przechowalni dla towarów pochodzących z krajów wciąż objętych cłami. Składowanie w nim sprowadzonych z zagranicy produktów oznacza, że cła i inne zobowiązania podatkowe będą musiały być zapłacone dopiero w momencie, w którym wyroby te będą wywożone i wprowadzane do obrotu. Do tego czasu nie mogą one jednak opuścić magazynu, który jest odpowiednio zabezpieczony i nadzorowany przez organy celne. Korzystanie ze składu pozwala na odroczenie płatności, a także na magazynowanie towarów, które następnie będą reeksportowane do innych krajów. Podstawowym zyskiem dla importera jest możliwość uiszczania opłat w miarę tego, jak zgromadzony towar jest ekspediowany ze składu celnego.

Magazyn czasowego składowania a skład celny – Często mylone pojęcia.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest to, że na magazynie czasowego składowania mogą być przechowywane ładunki maksymalnie 90 dni.

Kolejną jest fakt, że ładunki znajdujące się na jego terenie mogą być konfekcjonowane, etykietowane, a także badane przez różne instytucje nadzorujące wprowadzanie towarów do obrotu. Możliwe jest także wykonywanie procesów związanych z uszlachetnianiem produktów czy innymi czynnościami przygotowującymi je do późniejszej dystrybucji.